به نام او

به اطلاع میرساند از کنون، تمامی فعالیت های بلاگ عهد الله تعطیل می شود و علاقمندان به

پایگاه رسولان

مراجعه نمایند

ضمنا طی چند روز اینده این بلاگ بکلی حذف میگردد