بسم الله الرحمن الرحیم

نوشتاری خُرد و جالب از آیة الله دکتر صادقی تهرانی

از برادر عزیز قرآنی آقای رضا مهام آذر

 

آنچه ما را از (خدای) رحمان غافل می کند:

سه خوی : مکر (شیطنت) ، درندگی (پلنگ) ، و خورندگی (گاو) است ؛ و این سه ، بر حسب سه گانه یا دوگانه یا یگانه بودنشان در مردم ، هفت نوع می شوند (بعضی مکار و درنده، بعضی پرخور و مکار و... ) گلوله باران شیطان (در حج) هفت دور است. شگفتا که درهای جهنم هم هفت تاست!

 

اسرار،مناسک،ادله حج، صفحه ٢٢٤ / آیت الله العظمی صادقی تهرانی