شیخ اشراق در خاتمه ی کتاب «حکمة الاشراق» مدعی می شود ، کتابش را فرشته ای بر او وحی و القاء کرده است. البته ایشان اضافه کرده ، هرکس مطالب کتاب من را انکار کرد خدا از او انتقام می گیرد ! 


ترجمه متن شیخ اشراق : «ستارگان هفتگانه در برج میزان گرد آمده بودند که نوشتن این کتاب به پایان آمد. این مطالب را جز با اهلش یعنی کسانی که راه و رسم مشائیان را پیموده و عاشق نور خدا شده اند در میان مگذارید. علاقه مندان این مطالب باید پیش از پرداختن به آن چهل روز ریاضت بکشند ، گوشت نخورند ، با خوراک کمی بسازند ، جز نور خدا  به چیزی دل ندهند و در فرمان قیّم کتاب (یعنی همان استاد عرفانی که تحت نظر او ریاضت می کشید و قرار است کتاب را نزد او بخواند) باشند.

و چون وقتش برسد وارد مطالب کتاب شوند. آنان که این نوشته را بررسی کنند ، خواهند فهمید که چیزهایی بر زبان من جاری شده که گذشتگان و آیندگان از آن آگاه نبوده اند. این مطالب را فرشته ی الهام ، در باطن من قرار داد. این کار در یک روز شگفت انگیز یکباره اتفاق افتاد ، هرچند نوشتن آن چند ماهی به طول انجامید زیرا گرفتاری های سفر اجازه نوشتن نمی داد. این کتاب بسیار گران قدر است ، هرکس که حق را انکار کند گرفتار انتقام خدا خواهد شد و «خدا نیرومند و انتقام کش است). مبادا کسی چنان بپندارد که بدون مراجعه به خلیفه ای که نزدش علم الکتاب است (همان مرشد تصوف که ریاضت و تعلیم کتاب تحت نظر اوست) از این مطالب سر درآورد»! حکمة الاشراق ، به تصحیح هنری کربین ، صفحه 258 و 259


📌 جالب است، اول ادعا می کند کتابش وحی شده ، سپس برای اینکه دهان منتقدین را ببند به حربه ی ترس و اغراق متوسل میشود و مخاطبش رو می ترساند که گرفتار انتقام خدا میشوی اگر مطالبش را قبول نکنی و انکار و نقد تو ، ناشی از ضعف کتاب نیست بلکه ناشی از ضعف ایمان و جهل توست.

📌 در آخر به مسئولین توصیه می کنم ، بخاطر آرامش روح شیخ اشراق به توصیه ایشان عمل کنند و تدریس کتاب «حکمه الاشراق» در دانشگاه ها متوقف شود چون هیچکس تحت نظر مرشد این کتاب را نمی خواند و چهل روز قبلش هم ریاضت نمی کشد و بسیاری هم مطالبش را نقد و انکار می کنند لذا عذاب و انتقام الهی در پس اینان نهفته هست !

📌 پس ای کسانی که ایمان آوردید به کتاب «حکمة الاشراق» ایمان بیاورید و مبادا مطالبش را نقد و انکار کنید که گرفتار انتقام خدا می شوید و در عذاب جهنم می سوزید !