یکی از بزرگترین اهانت هایی که بسیاری از شیعه و سنی (خصوصا شیعه) به قرآن می کند ، این است که ادعا می کنند : «قرآن ظنی الدلالة است» ! یعنی دلالت آیات و عبارات قرآن در حد ظن و گمان است ! همین عقیده سخیف نسبت به قرآن باعث شده تا خدواند به صراحت در قرآن چیزی بیان کند و اندیشمندان و فقهاء کاملا بر خلاف قرآن فتوا دهند مثلا قرآن به صراحت چیزی را حرام می کند اما برخی فقهاء کاملا بر ضد قرآن آن چیز را حلال می کنند ! 

برای اینکه بفهمید ظنی الدلالة بودن قرآن چیست و چگونه عقیده به آن باعث فتوا دادن بر ضد قرآن و پلورالیسم و کثرت گرایی دینی میشود این کلیپ مهم را که برای آن زحمت بسیار کشیده شده حتما حتما نگاه کنید تا متوجه شوید چرا اینقدر بین ما قرآن محوران با حدیث محوران اختلاف نظر پیش می آید . 

بعد از انتشار این کلیپ در کانال «عهد الله» مناظره ای بین من و یکی از اعضای محترم کانال که از علمای فقه سنتی بود شکل گرفت که مصداقی عالی است تا به طور شفاف ببینید چقدر تفکر سنتی حدیث محور در برابر تفکر نوین قرآن محور ضعیف است. (مشاهده مناظره)