مقایسه شود با نظر ضد توحیدی فیلسوفانی که از این آیه برداشت می کنند از ذات خدا صادر شده ایم و به ذات خدا باز می گردیم ! 

البته این احتمال هم دور از واقعیت نیست که قبل از دنیا ، #عالم_ذر وجود داشته باشد که آنجا مقام و جایگاهی است که خدا برای انسان حضور و ظهور بیشتری دارد و انسان مورد خطاب خدا قرار گرفته است و ما در قیامت دوباره به چنین صحنه ای باز میگردیم که خود را در محضر خدا حاضر می بینیم.