فیلسوف و پژوهشکر دینی مصطفی ملکیان در این صوت می گویند : ترجمه ی قرآن یکی از مراجع تقلید 5000 هزار غلط دارد که 1800 تای آن غلط فاحش است! البته اسم آن مرجع را نمی آورند اما بر اساس قراین این شخص آیت الله مکارم شیرازی است چون دوست آقای ملکیان که در این صوت از او یاد می شود آقای مرتضی کریمی نیا هستند که دو نقد بر ترجمه ی آقای مکارم نوشته اند که ادامه نقد نویسی را متوقف کردند !

 

 

دانلود نقد اول مرتضی کریمی نیا  بر ترجمه آیت الله مکارم شیرازی

دانلود نقد دوم مرتضی کریمی نیا  بر ترجمه آیت الله مکارم شیرازی

 

علامه ی قرآنی محمد صادقی تهرانی : ترجمه های قرآن حداقل ده هزار غلط دارد !

 

به نظر بنده بهترین ترجمه ی فارسی قرآن ترجمه ی علامه صادقی تهرانی است.

 

دانلود ترجمه ی قرآن فقیه قرآنی محمد صادقی تهرانی