این صوت پاسخ کسانی است که معتقدند نباید روشنگری دینی صورت بگیرد.