چطور برخی نقد به فقهاء که پایین تر از شاگردان خاص امام معصومند را توهین خوانند اما نقد شاگرد امام معصوم را توهین نمی دانند ؟!