🔻 فقط آیت الله صادقی تهرانی در میان فقهاء بیشتر احکام فقهی را از قرآن گرفت.